czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Archiwum Państwowe w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szczecin.ap.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2005-09-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-26.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne

- możliwy brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,

- po wyłączeniu przetwarzania CSS niektóre elementy strony mogą nie utrzymywać logicznej kolejności,

- niektóre elementy interfejsu użytkownika mają kontrast mniejszy niż 3:1,

- niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,

- brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,

- niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

- niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,

- brak możliwości zatrzymania lub ukrycia niektórych animowanych części interfejsu,

- brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku,

Przygotowanie oświadczeń w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Jarosław Wiżynis, jwizynis@szczecin.ap.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 433 50 02 w. 115. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Archiwum Państwowe w Szczecinie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Archiwum Państwowe w Szczecinie niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe Archiwum Państwowe w Szczecinie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Procedura składania skarg i wniosków znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Link do strony z procedurą załatwiania skarg i wniosków w Archiwum Państwowym w Szczecinie: https://apszczecin.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/przyjmowanie-skarg-i-wnioskow.html

Organem odwoławczym w powyższej procedurze jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Archiwum Państwowe w Szczecinie posiada 2 oddziały zamiejscowe w Międzyzdrojach i Stargardzie oraz w ekspozyturę w Strzmielach i magazyn w Dobrej. Aktualnie budynki nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Archiwum Państwowe w Szczecinie, ul. Św. Wojciecha 13, 70-410 Szczecin

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Jagiellońskiej. Wejście po schodach. Bezpośrednio za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi. Obiekt umożliwia dostęp osób niepełnosprawnych poprzez rampę podjazdową znajdującą się przy wejściu głównym do budynku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na wysokim parterze. W budynku nie ma windy. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Oddział w Międzyzdrojach, Biała Góra , 72-500 Międzyzdroje

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach znajduje się na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 800 m., prowadzi do niego utwardzona droga przez las.

Teren Białej Góry jest ogrodzony, brama otwierana jest przez pracowników Oddziału po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Parking znajduje się 20 m od siedziby Oddziału.

Budynek jest parterowy z dwoma wejściami. Jedno z nich dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Z holu głównego można przemieścić się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Wszystkie korytarze i drzwi są przestronne, posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Oddział w Stargardzie, ul. Basztowa , 73-110 Stargard

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardziemieści się w zabytkowym arsenale przy ul. Basztowej 2. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jest to budynek piętrowy, który nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma windy. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Deklaracja dostępności do pobrania