czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Poszukiwania

Poszukiwania

Archiwum Państwowe w Szczecinie udostępnia materiały archiwalne w postaci reprodukcji tych materiałów (kopie cyfrowe, kserokopie) albo pisemnej odpowiedzi na zapytanie np. w celach genealogicznych, własnościowych (dot. posiadania prawa własności do nieruchomości), poszukiwaniach dokumentacji osobowo-płacowej pracowników.

Ogólne zapytania można kierować na adres poczty elektronicznej: kwerendy@szczecin.ap.gov.pl

 

Złożenie wniosku

W celu zlecenia kwerendy i/lub zamówienia kopii materiałów archiwalnych należy złożyć wniosek na jeden z następujących sposobów:

  1. Pocztą tradycyjną
  2. Na elektroniczną skrzynkę podawczą – wysyłając pismo ogólne 
  3. Pocztą elektroniczną (email: kwerendy@szczecin.ap.gov.pl) – załączając podpisany wniosek.
  4. Wypełniając formularz na stronie internetowej – w przypadku występowania o kopie akt pracowniczych.

 

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

  • imię i nazwisko wnioskującego,
  • adres zamieszkania wnioskującego,
  • przedmiot wniosku (należy dokładnie opisać cel poszukiwań, rodzaj dokumentacji i dane osób, których dokumentacja dotyczy); jeżeli kwerenda dotyczy członka rodziny – należy podać informację o stopniu pokrewieństwa; jeżeli kwerenda jest wykonywana w celach naukowych – należy podać nazwę instytucji, którą reprezentuje wnioskodawca oraz temat pracy naukowej albo cel prowadzonych badań.
  • czytelny podpis lub podpis elektroniczny.

 

Archiwum Państwowe w Szczecinie może wnioskować o uzupełnienie wniosku o dodatkowe informacje lub załączenie stosownych dokumentów (np. pełnomocnictwo, zaświadczenie z instytucji naukowej). Archiwum Państwowe może odmówić dostępu do materiałów archiwalnych ze względu na ochronę dóbr osobistych lub ochronę danych osobowych.

 

Opłaty

Część poszukiwań objęta jest opłatą zgodnie z cennikiem. Wszelkie należności za świadczone usługi - usługi reprograficzne oraz kwerendy winne być wnoszone wyłącznie w formie przelewu za pośrednictwem Poczty Polskiej, placówki bankowej lub własnego konta internetowego na podany rachunek bankowy:

Archiwum Państwowe w Szczecinie

ul. św. Wojciecha 13

70-410 Szczecin

NBP O/Szczecin

65 1010 1599 0026 2622 3100 0000

 

 

Kontakt:

Stanowisko ds. kwerend z zasobu do 1945 r. 

mgr Witold Mijal

tel. 91 433 50 02 wew. 119

e-mail: wmijal@szczecin.ap.gov.pl 

 

Stanowisko ds. kwerend z zasobu od 1945 r. 

mgr Anna Kandybowicz

tel. 91 433 50 02 wew. 140, 141

e-mail: kwerendy@szczecin.ap.gov.pl

 

Iwona Radziejewska

tel. 91 433 50 02 wew. 140

 

Ochrona danych osobowych:

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Klauzula informacyjna Archiwum Państwowego w Szczecinie