czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne

Rocznik Archiwum Państwowego w Szczecinie – „Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne” – ukazuje się od 2017 roku. Tytuł ten zastąpił wydawany w latach 1985–2016 „Szczeciński Informator Archiwalny”. Na zawartość „SSAH” składają się artykuły z obszaru archiwistyki oraz dotyczące zagadnień historycznych skupione w dziale „Studia i materiały”. Pozostałe działy rocznika to „Recenzje i omówienia”, „Z praktyki archiwalnej” oraz „Kronika Archiwum Państwowego w Szczecinie”.

Czasopismo stanowi forum wypowiedzi dla archiwistów i badaczy z innych dziedzin oraz naukowców zza granicy, mogących prezentować na łamach swoje dokonania z zakresu szeroko pojętej humanistyki. Każdy artykuł naukowy i przeglądowy przechodzi dwustopniowy proces recenzowania. Wszystkie artykuły zaopatrzone są w streszczenia, w tym w języku angielskim.

Czasopismo ukazuje się pod koniec każdego roku kalendarzowego. Pierwotną wersją czasopisma jest jego forma papierowa. Dostępna jest również wersja elektroniczna rocznika.

REDAKCJA

dr hab. Krzysztof Kowalczyk – redaktor naczelny
Małgorzata Duras - zastępca redaktora naczelnego
Kamil Biały - sekretarz redakcji
Magdalena Szmorąg-Nerć – redaktor językowy
Janina Kosman
Radosław Pawlik
Kacper Pencarski