czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Archiwum Państwowe w Szczecinie uczestnikiem projektu „Księga klasztorów na Pomorzu/Klosterbuch für Pommern”

W 2020 roku na zaproszenie Komisji Historycznej dla Pomorza (Historische Kommission für Pommern) Archiwum Państwowe w Szczecinie za zgodą Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przystąpiło do interdyscyplinarnego międzynarodowego projektu „Księga klasztorów na Pomorzu/Klosterbuch für Pommern”.

 

Oficjalnie projekt został otwarty w trakcie spotkania internetowego w dniu 11 lutego 2021 roku. Głównym realizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet w Kilonii (kierownik projektu prof. Oliver Auge), a jego partnerami, prócz szczecińskiego Archiwum Państwowego, są m.in.: Komisja Historyczna dla Pomorza, uniwersytety w Greifswaldzie i Szczecinie, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Landesarchiv Greifswald oraz inne placówki Pomorza Przedniego i Pomorza Zachodniego.

 

Lista uczestników projektu. Fragment prezentacji prof. Olivera Auge z Uniwersytetu w Kilonii, kierownika projektu o jego założeniach i etapach realizacji.

 

W ramach projektu zaplanowano udostępnienie oryginalnych dokumentów oraz ksiąg z regestami dokumentów klasztornych w internecie (pierwsza księga regestów dokumentów z transkrypcją na pismo maszynowe z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie dostępna jest już w sieci, aby wykorzystać transkrypcję pisma ręcznego na maszynowe, po przejściu na wybrany skan księgi w panelu „View”, należy nacisnąć link „Full text”). Projekt obejmuje ponadto opracowanie dwutomowej monografii 60 konwentów i domów zakonnych, które w średniowieczu i czasach nowożytnych (do 1535 roku) istniały na terytorium dawnego Księstwa Pomorskiego (władztwa dynastii Gryfitów). Monografia będzie opracowaniem interdyscyplinarnym, zbierającym wyniki badań archeologicznych, historycznych, nauk pomocniczych historii (archiwistyka, dyplomatyka, sfragistyka, geografia historyczna), historii sztuki, kultury, kartografii a także biologii. Studium stanowić ma również podstawę do opracowania nowoczesnych materiałów promocyjnych i informacyjnych dla potrzeb promocji regionu i dziedzictwa kulturowego Pomorza Przedniego i Pomorza Zachodniego.

Archiwum Państwowe w Szczecinie udostępnia w ramach projektu przechowywane w zasobie materiały źródłowe, m.in. księgi regestów dokumentów klasztornych w opracowaniu Hermana Hoogewega, a pracownicy szczecińskiej placówki będą opracowywać część rozdziałów monografii. Zakończenie projektu zaplanowano w 2027 roku.

Data publikacji 15 marca 2021