Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

Publikacje 1999-2011

 

Publikacje

 

 

Pomorze militarne cz. VI. z. 1 

Szczecin 2013, ss. 261, il., ISBN 978–83–89341–98–3

Kolejny tom wydawnictwa prezentującego dorobek szczecińskiego środowiska naukowego, a dotyczący szeroko rozumianej problematyki obronności, przynosi m.in. refleksje na temat drugiej wojny światowej w polityce historycznej oraz przegląd wydarzeń społeczno-militarnych w regionie. W dziale „Recenzje, sprawozdania i omówienia” przybliżono m.in. problematykę wojskowości w pracach magisterskich. Tom wieńczy informacja o działalności Stowarzyszenia „Pogranicze”.

Cena: 28 zł

 

 

Kronika Szczecina 2012, Nr XXXI, pr. zbior. 

 Szczecin 2013, ss. 309, il. ISBN 978-83-89341-99-0

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku. Tom XXXI zawiera tradycyjnie sprawozdanie z działalności władz miejskich. W części „Z dziejów Szczecina” znajdują się m.in. artykuły dotyczące systemu grzewczego w mieście do 1945 roku, służby zdrowia w polskim Szczecinie w 1945 roku, gospodarki Szczecina w ostatnich dziesięcioleciach oraz omówienia nowych publikacji regionalnych. Tradycyjnie przedstawione zostały także znane postaci Szczecina. W części „Szczecin 2009” odnotowano znaczące wydarzenia dla miasta rejestrowane w tym roku. Rocznik zamyka kalendarium najważniejszych wydarzeń, nekrologia oraz bibliografia Szczecina za 2012 r.

Cena: 35 zł

 

 

Gut Paweł, Ustrój, organizacja i działalność sądownictwa patrymonialnego we wschodnich prowincjach Prus w latach 1740-1849. Studium z dziejów instytucji prawnej

Szczecin-Warszawa 2013, ss. 433, ISBN 978-83-89341-95-2 

Książka autorstwa dr. Pawła Guta „Ustrój, organizacja i działalność sądownictwa patrymonialnego we wschodnich prowincjach Prus w latach 1740–1849” jest efektem zainteresowań i badań naukowych autora z zakresu historii ustroju wymiaru sprawiedliwości w okresie nowożytnym. Zawarta w niej problematyka odnosi się nie tylko do funkcjonowania sądownictwa patrymonialnego, ale także do ustroju prawnego i administracyjnego państwa pruskiego w XVIII i XIX wieku. W pracy poruszono również zagadnienie spuścizny archiwalnej po sądach patrymonialnych i jej archiwizacji.

Cena: 35 zł

 

 

Wieczorek Marian, Byłem komendantem wojennym miasta Stary Dąb (Szczecin-Dąbie)

Szczecin 2013, ss. 162, ISBN 978-83-89341-96-9 

Marian Wieczorek, autor wspomnień „Byłem komendantem wojennym miasta Stary Dąb (Szczecin—Dąbie)”, znalazł się w Dąbiu — całkowicie zniszczonym w wyniku działań wojennych — już 20 marca 1945 roku. W swoich wspomnieniach spisanych w początkach lat 70. autor mówi m.in. o walkach o Dąbie oraz porusza wszystkie zagadnienia organizacji polskiego osadnictwa na tym obszarze. W opisach na pierwszym miejscu dominuje obraz ruin, gruzów i zniszczeń, tym tragiczniejszy, iż dzieło zniszczenia nie zakończyło się wraz z wojną ale było kontynuowane przez szabrowników. Wiele uwagi M. Wieczorek poświęcił sytuacji jaka wytworzyła się na dworcu kolejowym, odnotował uroczyste otwarcie pierwszej polskiej szkoły, przedstawił działalność pierwszych polskich mieszkańców, pracujących ofiarnie na rzecz całej polskiej społeczności.

Cena: 20 zł

 

 

Stefan Kardynał Wyszyński. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim. Materiały z konferencji naukowej z 30 listopada 2012 roku, pod red. ks. A. Ziejewskiego i ks. G. Wejmana

Szczecin 2013, ss. 273, il., ISBN 978-83-89341-97-6 

W książce będącej pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, uwypuklone zostały - w dwóch częściach - główne nurty posługi prymasa Polski na rzecz Pomorza Zachodniego, które niestrudzenie odwiedzał w latach 1950-1977. Trzecia część stanowi wymiar liturgiczno-wspomnieniowy. Publikacja zawiera obszerną dokumentację fotograficzną. Jej autorami są znawcy różnych dziedzin życia kościelnego, naukowego i społecznego.

Cena: 35 zł

 

 

Zaremba Paweł, Koligacje rodzinne pierwszego prezydenta Szczecina Piotra Zaremby

Szczecin 2013, ss.119, il., ISBN 978-83-89341-97-6

Publikacja będąca suplementem do „Kroniki Szczecina 2012” autorstwa inż. Pawła Zatemby, przedstawia korzenie rodzinne jego ojca Piotra Zaremby, środowisko i tradycję w jakiej wzrastał. Na jej zawartość składają się informacje, dokumenty, fotografie i listy gromadzone przez lata przez rodzinę. Wykorzystane zostały również wspomnienia członków rodziny, jak i dokumenty uzyskane w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

Cena: 20 zł

 

 

Pomeranica XVI i XVII wieku w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Katalog

Szczecin 2013, ss.122, il., ISBN 978-83-89341-59-4

Publikacja przedstawia pomeranica XVI i XVII wieku ze zbioru starych druków biblioteki Archiwum Państwowego. Poprzedzona jest wstępem omawiającym zarówno historię biblioteki szczecińskiego Archiwum jak i jej  zasób starodruczny.

Cena: 25 zł

 

 

Szczeciński Informator Archiwalny” 2012, Nr 21, red. Maria Frankel

Szczecin 2012, ss. 222, il., ISBN 978–83–89341–93–8 2012, Nr 21, red. Maria Frankel

Szczecin 2012, ss. 222, il., ISBN 978

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące, w szczególności, pomorskie źródła archiwalne.

 

Cena: 25 zł

 

 

Od polonizacji do europeizacji Pomorza Zachodniego. Prace ofiarowane prof. Kazimierzowi Kozłowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin

Pod red. M. Machałek, J. Macholaka i E. Włodarczyka

Szczecin 2012, ss. 624, il., ISBN 978–83–89341–88–4

Książka powstała dla uczczenia 70. urodzin profesora Kazimierza Kozłowskiego. Składa się na nią bogaty zestaw studiów, rozpraw i esejów podejmujących ważne tematy badawcze dotyczące Pomorza Zachodniego, ale również zawierających istotne odniesienia do współczesności.

Cena: 45 zł

 

 

Kaszubi w Szczecinie III i IV Dzień Kaszubski. Działalność szczecińskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w latach 2011—2012

Szczecin 2012, 144 s., il., ISBN 978–83–89341–87–7 

Publikacja przedstawia działalność szczecińskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko—Pomorskiego w latach 2011—2012. Wyszczególnione tutaj zostały wszystkie ważniejsze wydarzenia organizowane w tym okresie m.in. III i IV Dzień Kaszubski, wystawy, spotkania i konferencje.

 

Cena: 18 zł

 

 

Sąsiedzi w Europie. Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie (1000—1648). Wystawa Archiwalna [Katalog  w pol., i niem.]

Szczecin—Greifswald 2012, 319 s., il., ISBN 978–83–89341–86–0 1648). Wystawa Archiwalna [Katalog

Szczecin—

Katalog towarzyszący prezentowanej w Polsce i w Niemczech wystawy „Sąsiedzi w Europie. Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie (1000—1648)” jest kompendium wiedzy o historii Księstwa Pomorskiego i jego kontaktach z Królestwem Polskim, Cesarstwem, Brandenburgią i innymi krajami sąsiedzkimi. W publikacji zaprezentowano najważniejsze dokumenty pomorskie ze szczególnym zwróceniem uwagi na kontakty państwa pomorskiego i Królestwa Polskiego.

Cena: 35 zł

 

 

Szukała Maciej, Pruskie archiwa państwowe a niemieckie badania wschodnie (Deutsche Ostforschung) w okresie międzywojennym XX wieku (1918-1939). Między nauką a politycznym zaangażowaniem

Szczecin-Warszawa 2011, ss. 325, ISBN 978-83–62421-13-8 

Publikacja autorstwa dr. hab. Macieja Szukały przedstawia m.in. rozwój instytucji archiwów pruskich – od reform Hardenberga, poprzez działania reformatorskie Bismarcka, do pierwszej wojny światowej. Ukazuje ewolucje archiwów od urzędów o drugorzędnym znaczeniu do placówek naukowych. Autor omawia również wpływ rezultatów pierwszej wojny światowej na powstanie nowego typu badań oraz formy centralnej koordynacji badań wschodnich w okresie III Rzeszy, przedstawia ewolucję badań regionalnych.  od reform Hardenberga, poprzez działania reformatorskie Bismarcka, do pierwszej wojny światowej. Ukazuje ewolucje archiw

Cena: 35 zł

 

Z kaszubsko—słowiańskich i polskich losów Pomorza Zachodniego

Szczecin 2011, ss., 57, il., ISBN 978-83–62421-13-8 

Publikacja jest pokłosiem wystawy na której zaprezentowano wybrane dokumenty archiwalne ukazujące wiele ciekawych, mało znanych faktów z historii Szczecina i Pomorza Zachodniego, świadczące o obecności i aktywności ludności kaszubskiej na Pomorzu Zachodnim.  

 

Cena: 18 zł

 

Pomorze militarne IV

Pomorze Militarne IV

 

Pomorze militarne cz. IV. Z historyczną tradycją do Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie, pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Andrzeja Wojtaszaka

Szczecin 2011, ss. 148, il., ISBN 978–83–89341–74–7

Czwarta część „Pomorza militarnego”, wydawanego od siedmiu lat staraniem Szczecińskiego Towarzystwa „Pogranicze” przy współpracy z Wydawnictwem „Dokument” Oficyną Archiwum Państwowego w Szczecinie. Zawiera artykuły problemowe i źródła dotyczące m.in. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza, zachodniopomorskich generałów i dowódców kontyngentów w operacjach pokojowych i sojuszniczych, historii Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. Prezentuje także sylwetkę gen. broni Zdzisława Gorala oraz pro memoria dla płk. Stanisława Głąba (1941–2009). Pograniczepro memoria dla płk. Stanisława Głąba (1941–

NAKŁAD WYCZERPANY

 

Mirecka Loryś Maria, Odszukane w pamięci. Zapiski o rodzinie, pracy, przyjaźni. Cz. I

Racławice—Warszawa—Szczecin 2010, ss.222, ISBN 978–83–89341–69–3 

Książka Marii Mireckiej-Loryś to pierwsza część wspomnień w których Autorka —weteranka ruchu oporu podczas drugiej wojny światowej w Polsce, wieloletnia redaktorka miesięcznika „Głos Polek” wydawanego przez Związek Polek w Ameryce, działaczka społeczna,  opowiada o swoim dzieciństwie w Ulanowie nad Sanem, wczesnej młodości, latach szkolnych. Wiele miejsca poświęca czasom okupacji, Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet. Do książki włączone zostały trzy wspomnienia współtowarzyszek przeżyć wojennych i przyjaciółek Marii Mireckiej-Loryś.

 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

ok__adka_szczecinka  

Dzieje Szczecinka. Tom II. Lata 1945–2008. Pr. zbior. pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Joanny Powałki

Szczecinek 2010, wyd. I, ss. 577, il., ISBN 978-83-89341-68-6

Książka wydana została na 700-lecie Szczecinka, a jej wydawcami są Urząd Miejski w Szczecinku oraz Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie. Tom II jest poświęcony powojennym dziejom Szczecinka. Monografia obejmuje zagadnienia demograficzne, przemiany w latach pionierskich, przeobrażenia gospodarcze w dziedzinie oświaty i kultury, urbanistyki i architektury, życia religijnego, służby zdrowia i wszelkich procesów społeczno-politycznych zachodzących w latach 1945–2008. Publikacja jest bogato ilustrowana. Dołączono do niej również wkładkę zdjęciową pn. „Piękno Szczecinka w fotografii”.

NAKŁAD WYCZERPANY

     
ks  

Kronika Szczecina 2009, Nr XXVIII, pr. zbior., 

Szczecin 2010, ss. 339, il., ISBN 978–83–89341–70–9

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku. Tom XXVIII zawiera tradycyjnie sprawozdanie z działalności władz miejskich. W części historycznej znajdują się m.in. artykuły dotyczące szczecińskich malarzy w XIX w., placówki konsularnej Finlandii w Szczecinie, Stoczni Szczecińskiej, dziejów lekkiej atletyki w mieście. Przedstawione zostały także znane postaci Szczecina, w tym ks. abp Kazimierz Majdański, ks. abp Marian Przykucki, prof.prof. Tadeusz Wierzbicki, Aleksander Walczak. W części Szczecin 2009 odnajdujemy znaczące wydarzenia dla miasta rejestrowane w tym roku, w tym 200 lat parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, dziesięciolecie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie, powstanie Akademii Sztuki. Rocznik zamyka kalendarium najważniejszych wydarzeń, nekrologia oraz bibliografia Szczecina za 2009 r.

Cena: 35 zł

     
rk  

ks. Roman Kostynowicz, W blasku katedr. Ostatnie artykuły. Dziennik

Szczecin 2010, wyd. I, ss. 114, il., ISBN 978-83-89341-72-3

Jest to czwarta książka poświęcona ks. inf. Romanowi Kostynowiczowi, diecezjalnemu konserwatorowi zabytków w Szczecinie. Ukazała się we współpracy Archiwum Państwowego w Szczecinie ze Szczecińskim Oddziałem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Jest dopełnieniem wydawanej w latach 1999–2006 trylogii „W cieniu trzech katedr”. Składa się z trzech części. W pierwszej jest esej ks. dr. Jana M. Mazura poświęcony Księdzu Infułatowi. Drugą stanowią niedokończone fragmenty artykułów ks. R. Kostynowicza odnoszące się do katedr kamieńskiej i szczecińskiej. Część trzecia to drukowany po raz pierwszy „Dziennik” Infułata pisany w latach 1937–1972. Publikację zamykają fotografie z albumu rodzinnego.

 

Cena: 25 zł
 

     
wz  

Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego. Tom XV. Choroby zakaźne a aktywność służby zdrowia na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947, oprac. Urszula Kozłowska,

Szczecin 2010, wyd. I, ss. 195, ISSN 0867-230X.

Seria źródłowa, której wydawcami są Uniwersytet Szczeciński oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie. Tom XV, który opracowała Urszula Kozłowska zawiera źródła odnoszące się do chorób zakaźnych, i w tym kontekście aktywności służby zdrowia w latach 1945–1947.

 

Cena: 25 zł

     
KS_2008  

Kronika Szczecina 2008, Nr XXVII, pr. zbior.,

Szczecin 2009, ss. 342, il., ISBN 978–83–89341–65–5

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, prezentuje historię i współczesność Szczecina. Zawiera informacje o działalności Rady i Zarządu Miasta, oddzielne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom i ludziom morskiego Szczecina, bieżącym wydarzeniom kulturalnym, naukowym, społecznym. „Kronikę” uzupełnia bibliografia Szczecina za dany rok.

Cena: 40 zł

     
PM_2009  

Pomorze militarne cz. III. Generałowie i wybrani dowódcy wojska polskiego związani z Pomorzem Zachodnim, pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Andrzeja Wojtaszaka

Szczecin 2009, ss. 387, il., ISBN 798–83–89341–62–4

Opracowanie ukazało się jako trzecia część serii Pomorze militarne. Jest pokłosiem sesji naukowej pod tym samym tytułem. Zawiera trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich to: Generałowie i wybitni oficerowie II Rzeczypospolitej związani z Pomorzem Zachodnim, drugi: Zbiorowy portret dowódców ludowego Wojska Polskiego związanych z Pomorzem Zachodnim w latach 1945–1989 oraz trzeci: Generałowie i dowódcy Wojska Polskiego związani z Pomorzem Zachodnim w okresie III Rzeczypospolitej.

Cena: 35 zł 

     
KBS_2009  

Grzegorz Ciechanowski, Jakub Ciechanowski, Marek J. Murawski, Kurs bojowy Stettin. Bombardowania Szczecina i Polic na tle wojny powietrznej w Europie (1940–1944)

Szczecin 2009, ss. 223, il., ISBN 978–83–89341–63–1

Książka prezentuje działania lotnictwa bojowego w czasie drugiej wojny światowej nad Szczecinem oraz otaczającymi go miejscowościami. Charakteryzuje tak alianckie bombardowania, jak i taktykę niemieckich myśliwców.

NAKŁAD WYCZERPANY
     
12DP_2009  

Dariusz Faszcza, Dowódcy 12 Dywizji Piechoty/Zmechani-zowanej 1919–2008

Szczecin 2009, ss. 131, il.,
ISBN 978–83–89341–61–7 

Praca zawiera, oprócz wstępnego rysu history-cznego poświęconego miejscu 12 Dywizji w dziejach oręża polskiego, 34 biogramy jej dowódców prezentowane w ujęciu chronolo-gicznym. Przygotowana została w oparciu o kwerendę źródłową w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie.

Cena: 25 zł

     
Pict0001a  

Wizytacje domen bytowskiej i lęborskiej z XVI wieku, wybór, wstęp i opracowanie Zygmunt Szultka, Bogdan Wachowiak

Warszawa 2009, wyd. I, ss. 579, ISBN 978–83–89115–96–6

Autorzy opracowania, podejmując trud wydania wizytacji bytowsko-lęborskich z drugiej połowy XVI wieku, uzupełnili tym samym edycję Gerarda Labudy z 1959 roku o materiały z okresu książęcego. Brali przy tym pod uwagę bliskie powiązania ziem lęborskiej i bytowskiej z Rzeczypospolitą, utrzymywanie się tam po czasy najnowsze języka kaszubskiego i polskiego oraz dużą wartość poznawczą materiałów dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej. W wizytacjach i zachowanych rejestrach oprócz nazwisk mieszkańców wsi oraz informacji o stosunkach językowych, znajdują się m.in. szczegółowe dane o gospodarstwach, a także o statusie prawnym mieszkających w wielu wsiach drobnej szlachty kaszubskiej. Ważne wydają się również liczne informacje o często nieznanych dotąd, sięgających średniowiecza, przywilejach i nadaniach. Prezentowane źródła pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie a współwydawcą oprócz Wydawnictwa „Dokument” AP w Szczecinie jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Cena: 40 zł

     
katedra  

Kompanie kleryckie w Wojsku Polskim 1959–1980, red. Jan Kornek, Tadeusz Krawczak, Jan Macholak

Szczecin 2009, wyd. I, ss. 167, il.,

ISBN 978–83–89341–60–0

Książka zawiera opracowania naukowe odnoszące się do genezy i funkcjonowania kompanii kleryckich w Wojsku Polskim (w założeniach władz partyjno-państwowych szkolenie wojskowe miało zniechęcić kleryków do dalszego kształcenia w seminariach diecezjalnych i zakonnych). Ważną częścią tej pracy są wspomnienia żołnierzy-alumnów, obecnie w większości duchownych katolickich. Wcześniej tej problematyce poświęcona była sesja naukowa, a publikacja jest jej efektem.

Cena: 30 zł

     
macholak
 

Jan Macholak, Z powojennych dziejów Pomorza Zachodniego. Wybrane problemy,

Szczecin 2009, wyd. I, ss.363, ISBN 987–83–87879–3

Najnowsza książka Jana Macholaka zawiera najważniejsze jego artykuły napisane w ostatnich latach, a dotyczące historii regionu, przemian politycznych zachodzących na Pomorzu Zachodnim po drugiej wojnie światowej. Prezentuje również materiały archiwalne dotyczące tej problematyki.

Cena: 38 zł

     
lotnicy  

Działalność Drugiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków” na Pomorzu Zachodnim w latach 1957–1995, oprac. Wiesław Jaszczyński, Czesław Staniewicz, Jerzy Wikło, 

Szczecin 2009, wyd. I, ss. 36, il., ISBN 978–83–89341–58–7

Broszurka ma charakter popularnonaukowy i prezentuje w ujęciu chronologicznym losy Drugiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków” stacjonującego na Pomorzu Zachodnim. Uzupełniona jest o liczne fotografie. 

Cena: 10 zł

     
kronika_2007  

Kronika Szczecina 2007, Nr XXVI, pr. zbior.,

Szczecin 2008, ss. 417, il., ISBN 978–83–89341–57–0

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony historii i współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności Rady i Zarządu Miasta, oddzielne działy poświęcone dziejom Szczecina, znanym postaciom i ludziom morskiego Szczecina, bieżącym wydarzeniom kulturalnym, naukowym, społecznym. „Kronikę” uzupełnia bibliografia Szczecina za dany rok.

Cena: 37 zł

       

SIA_20

 

„Szczeciński Informator Archiwalny” nr 20, red. Maria Frankel

Szczecin 2007, ss. 217, ISBN 978–83–89341–56–3

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące, w szczególności, pomorskie źródła archiwalne.

Rocznik nr 20 dedykowany jest prof. dr. hab. Kazimierzowi Kozłowskiemu, dyrektorowi Archiwum Państwowego w Szczecinie

 

Cena: 25 zł

 

     

kronika_2006

  Kronika Szczecina 2006, Nr XXV, pr. zbior.,

Szczecin 2007, ss. 307, il., ISBN 978–83–89341–48–8

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony historii i współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności Rady i Zarządu Miasta, oddzielne działy poświęcone dziejom Szczecina, znanym postaciom i ludziom morskiego Szczecina, bieżącym wydarzeniom kulturalnym, naukowym, społecznym. „Kronikę” uzupełnia bibliografia Szczecina za dany rok.

Cena: 35 zł 

     

diecezja

 

Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego. Tom XIV. Narodziny diecezji szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej (1945-1975), oprac. Kazimierz Kozłowski,

Szczecin 2007, wyd. I, ss. 195, ISSN 0867-230X.

Seria wydawnicza prezentująca określone zagadnienia dotyczące dziejów Pomorza Zachodniego w świetle źródeł archiwalnych.

Cena: 20 zł
     
SIA_19  

"Szczeciński Informator Archiwalny" nr 19, red. Maria Frankel,

Szczecin 2006, ISBN 83–89341–34–4

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące w szczególności pomorskie źródła archiwalne.

 

Cena: 25 zł

     

kronika_2005

  Kronika Szczecina 2005, Nr XXIV, pr. zbior.,

Szczecin 2006, ss. 334, il., ISBN 83–89341–42–5

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony historii i współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności Rady i Zarządu Miasta, oddzielne działy poświęcone dziejom Szczecina, znanym postaciom i ludziom morskiego Szczecina, bieżącym wydarzeniom kulturalnym, naukowym, społecznym. „Kronikę” uzupełnia bibliografia Szczecina za dany rok.

Cena: 35 zł

     
WPN_1.JPG   Jakuczun Bogdan, Bibliografia Wolińskiego Parku Narodowego. Bibliography of the Wolin National Park,

Szczecin–Międzyzdroje 2006, wyd. I, ss. 200, ISBN 83–89341–35–2

Opracowanie zawiera większość publikacji odnoszących się do dziejów i współczesności Wolińskiego Parku Narodowego.

 

NAKŁAD WYCZERPANY

     
pomorze_militarne.JPG  

Pomorze militarne XII–XXI w., cz. II, pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Wiesława Wróblewskiego,

Szczecin 2006, wyd. I, ss. 345, il., ISBN 83–89341–36–0

Materiały drugiej sesji naukowej z 2005 r. organizowanej przez Szczecińskie Towarzystwo „Pogranicze”, Uniwersytet Szczeciński i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Referaty odnoszą się do stanu badań oraz dziejów militarnych Pomorza Zachodniego na przestrzeni wieków.

Cena: 30 zł

     
Police_1.JPG  

Kalendarium Polic i Zakładów Chemicznych "Police" 1945–2006, pr. zbiorowa,

Szczecin–Police 2006, ss. 56, il., ISBN 83–89341–40–9

Kalendarium obejmuje najważniejsze wydarzenia z dziejów Polic i Zakładów Chemicznych „Police” w powojennym sześćdziesięcioleciu.

Cena: 20 zł

     
pgr_1.JPG  

Od Państwowych Nieruchomości Ziemskich do restrukturyzacji i prywatyzacji Państwowych Gospodarstw Rolnych na Pomorzu Zachodnim, red. Kazimierz Kozłowski, Lech Pałasz,

Szczecin 2006, ss. 269, ISBN 83–89341–46–8

Materiały z sesji naukowej z 23 czerwca 2006 r. zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński, Akademię Rolniczą w Szczecinie i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Książka zawiera referaty odnoszące się do przemian gospodarczych związanych z upaństwowionym rolnictwem na Pomorzu Zachodnim.

Cena: 25 zł

     
III_RP.JPG  

Narodziny III Rzeczypospolitej. Pomorze Zachodnie w latach 1988–1990, red. Małgorzata Machałek, Jan Macholak,

Szczecin 2006, ss. 376, il., ISBN 83–89341–45–X

 

Cena: 35 zł

ks. Roman Kostynowicz, "W cieniu trzech katedr. Wspomnienia cz. III"

Szczecin 2006

 

Cena: 25 zł


kronika_2004_1.JPG"Kronika Szczecina 2004", pr. zbior.,
Szczecin 2005, ss. 297, il., ISBN 83–89341–31–X

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony historii i współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności Rady i Zarządu Miasta, osobne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom Szczecina, bieżącym wydarzeniom, uzupełnione bibliografią Szczecina. 
  Cena: 35 zł

 

kronika_biblio_1.JPGGałczyńska Cecylia Zofia, Bibliografia Szczecina 1501–2004,
Szczecin 2005, wyd. I, ss. 364, ISBN 83–89341–31–X

Opracowanie bibliograficzne prezentujące piśmiennictwo od XVI do XX w. odnoszące się do dziejów Szczecina.

  


Cena: 30 zł

 

kronika_z_biegiem.JPGBartnik Paweł, Macholak Jan, Kronika Szczecina 1945–2005. Z biegiem lat, z biegiem dni,
Szczecin 2005, wyd. I, ss. 302, il., ISBN 83–89341–31–X

Książka ukazała się w ramach Biblioteki Kroniki Szczecina w 60-lecie przejęcia miasta przez administrację polską. Kalendarium opisuje także mniej znane wydarzenia kulturalne, społeczne, naukowe omawianego okresu.

 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

AKW_1.JPGArchiwum Książąt Wołogoskich w zasobach Archiwum Państwowego w Szczecinie i Landesarchiv Greifswald. Konkordancja. Herzoglich Wolgaster Archiv im Śtaatsarchiv Stettin und Landesarchiv Greifswald. Konkordanz des Bestandes, oprac. Anna Łazarek, Uwe Rodig,
Warszawa–Greifswald–Szczecin 2005, wyd. I, ss. 133, il., ISBN 83–89115–47–6

Polsko-niemieckie opracowanie, którego wydawcami są Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Szczecinie i Landesarchiv Greifswald. Jest to jedna z pierwszych publikacji, która całościowo przedstawia informację o zespole AKW podzielonym między dwa wspomniane archiwa.

Cena: 20 zł

 

cmentarz_1.JPGOgromny park pochował umarłych… Cmentarz Centralny w Szczecinie, pod red. Macieja Słomińskiego,
Szczecin 2005, ss. 285, il., ISBN 83–89341–27–1

Monografia Cmentarza Centralnego w Szczecinie „Wielki park pochował umarłych”, której współwydawcą jest wydawnictwo Archiwum Państwowego w Szczecinie. Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem dotyczącym jednego z największych cmentarzy w Europie. Prezentuje, w oparciu o źródła archiwalne, genezę nekropolii, jej historię w okresie niemieckim i polskim. Uzupełniają ją m.in. liczne fotografie z zasobu archiwum w Szczecinie.

NAKŁAD WYCZERPANY

 

Dowlasz_1.JPGDowlasz Inka, O mamie Weronice,
Szczecin 2005, wyd. I, ss. 87, il., ISBN 83–89341–32–8

Książka poświęcona Weronice Dowlasz prowadzącej przez 44 lata rodzinny dom dziecka. Córka Inka Dowlasz wspomina mamę i ciekawe, ważne wydarzenia towarzyszące ich życiu.Cena: 14 zł

 

Gorzow_1.JPGRymar Dariusz A., Gorzów Wielkopolski w latach 1945–1998. Przemiany społeczno-polityczne,
Szczecin–Gorzów Wlkp. 2005, ss. 474, ISBN 83–89341–16–6

Książka jest monografią dziejów społeczno-politycznych Gorzowa Wielkopolskiego na przestrzeni lat 1945–1998. Autor wykorzystał bardzo szeroko bazę źródłową, prezentując wydarzenia z życia miasta na tle przemian w całym kraju.

 
 
Cena: 45 zł

 

herby_1.JPGGut Agnieszka, Herby powiatów i gmin w prowincji Pomorze w okresie międzywojennym,
Szczecin 2005, wyd. I, ss. 154, il., ISBN 83–89341–23–9

Opracowanie poświęcone jest pomorskiej heraldyce samorządowej okres międzywojennej. Uzupełniają ją wizerunki herbów poszczególnych powiatów i miast.

 

 
Cena: 25 zł

 

Kantzow_1.JPGKantzow Thomas, Pomerania. Kronika Pomorska z XVI w.,
Szczecin 2005, ISBN 83–89341–18–2
Tom I (Księga 1 i 2), ss. 588, il.; Tom II (Księga 3 i 4), ss. 405, il.

Polskie tłumaczenie kroniki T. Kantzowa zaopatrzone w obszerny aparat naukowy autorstwa profesorów Edwarda Rymara i Tadeusza Białeckiego. Kronika wyszła spod pióra sekretarza książąt pomorskich Jerzego I, Barnima IX i Filipa I, a jej autor, prezentując pomorski, a raczej niemiecki punkt widzenia na dzieje tego kraju, wiele miejsca poświęcił m.in. stosunkom polsko–pomorskim. Książka jest pierwszym polskim tłumaczeniem wspomnianego dzieła. Wydawcy Uniwersytet Szczeciński i Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Tom I – NAKŁAD WYCZERPANY, Tom II – NAKŁAD WYCZERPANY

 

port_1.JPGZ dziejów morskich portów w Szczecinie i w Świnoujściu. 55 lat polskiego Zarządu w portach w Szczecinie i Świnoujściu,
Szczecin 2005, ss. 124, il., ISBN 83–89341–22–0

Okolicznościowy album zawierający artykuły historyczne i współczesne, pod. red. Marii Frankel, Pawła Guta i Ludmiły Kopycińskiej, który ukazał się w związku z jubileuszem 55 lat polskiego Zarządu w portach w Szczecinie i w Świnoujściu. Szczecińskie archiwum współorganizowało sesję naukową poświęconą temu wydarzeniu oraz towarzyszącą jej wystawę fotograficzną.

NAKŁAD WYCZERPANY 

 
Przykucki_1.JPGks. abp. Przykucki Marian, Beati Pacifici. Homilie, listy, wspomnienia pierwszego metropolity szczecińsko-kamieńskiego,
Szczecin 2005, wyd. I, ss. 277, il., ISBN 83–89341–19–0

Zbiór wystąpień, kazań i dokumentów pierwszego arcybiskupa szczecińsko-kamieńskiego ks. Mariana Przykuckiego.

 

Cena: 30 zł 


 
 
rozmowy_z_janem.JPGGłowacka Alina, Rozmowy z Janem,
Szczecin 2005, wyd. I, ss. 101, il., ISBN 83–89341–33–6

Praca poświęcona jest Janowi Szyrockiemu, twórcy uznanego na całym świecie Chóru Politechniki Szczecińskiej, który na trwałe wpisał się w dzieje kultury pomorskiej.


 


Cena: 18 zł

 

sanepid_1.JPGInspekcja sanitarna na Pomorzu Zachodnim w latach 1954–2004, pr. zbior.,
Szczecin 2005, ss. 225, il., ISBN 83–89341–21–2

Monografia poświęcona inspekcji sanitarnej na Pomorzu Zachodnim, obejmująca 50 lat funkcjonowania pomorskich służb sanitarnych.

 

 

 Cena: 25 zł

 

 
STAN_WOJENNY.JPGStan wojenny w skali kraju i Pomorza Zachodniego. Informacje źródłowe i refleksje, pod red. M. Machałek i J. Macholaka,
Szczecin 2005, wyd. I, ss. 289, ISBN 83–89341–24–7

Materiały z sesji naukowej z 2004 r. zorganizowanej przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Szczeciński, Archiwum Państwowe w Szczecinie i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu. Praca prezentuje sytuację społeczno-polityczną w Szczecinie i regionie zachodniopomorski omawianego okresu na tle wydarzeń ogólnopolskich.

NAKŁAD WYCZERPANY

 
 


 
uniwersytet_1.JPGUniwersytet Szczeciński. Fakty i refleksje, pod red. Zbigniewa Puchalskiego,
Szczecin 2005, ss. 103, il., ISBN 83–89341–28–X

Książka ukazała w 20-lecie istnienia Uniwersytetu Szczecińskiego. Zawarte są w niej wspomnienia i relacje osób zaangażowanych w tworzenie US.

 

 
Cena: 25 zł

 

 

verba_volant_1.JPGVerba volant, scripta manent, pr. zbior.,
Szczecin 2005, wyd. I, ss. 267, il., ISBN 83–89–341–29–8

Książka dedykowana prof. dr hab. n. med. Ireneuszowi Kojderowi, neurochirurgowi. Na jej zawartość składają się artykuły medyczne, psychologiczne i eseje historyczne.

 

 

 Cena: 25 zł

 

kronika_2003_1.JPG"Kronika Szczecina 2003", pr. zbior.,
Szczecin 2004, ss. 370, il., ISBN 83–89341–11–5

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony historii i współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności Rady i Zarządu Miasta, osobne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom Szczecina, bieżącym wydarzeniom, uzupełnione bibliografią Szczecina.

 

Cena: 35 zł


 

SIA_1.JPG"Szczeciński Informator Archiwalny" Nr 18,
Szczecin 2004, ss. 232, ISBN 83–89341–17–4

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące w szczególności pomorskie źródła archiwalne. 

 Cena: 12 zł

 

Bank_1.JPG80 lat Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 1924–2004. Katalog wystawy,
Szczecin 2004, wyd. I, ss. 49, il., ISBN 83–89341–14–X

Katalog towarzyszący wystawie w 80–lecie Banku Gospodarstwa Krajowego. Jej organizatorem było archiwum szczecińskie, wspólnie z Książnicą Pomorską i BGK Oddział w Szczecinie. Ekspozycję (wraz z katalogiem) przygotowano w związku z otwarciem oddziału banku w Szczecinie. Złożyły się na nią kopie dokumentów odnoszących się do powstania i funkcjonowania banku w okresie międzywojennym z zasobu Archiwum Akt Nowych oraz materiały archiwum własnego BGK.


NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

Dwuwladza_1.JPGWokół dwuwładzy politycznej w latach 1980–1981. Kraj i region, pod red. Henryka Komarnickiego i Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 2004, wyd. I, ss. 196, ISBN 83–89341–10–7

Materiały z sesji naukowej z 2002 r. organizowanej przez Instytut Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Odnoszą się do skomplikowanej, trudnej tematyki przełomu lat 1980–1981 prezentowanej przez historyków z Poznania, Warszawy i Szczecina.NAKŁAD WYCZERPANY

 

gen_Boruta_1.JPGKrawczak Tadeusz, Pro fide et patria. Generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz,
Szczecin 2004, wyd. I, ss. 200, il., ISBN 83–89341–15–8

Książka poświęcona jest gen. Mieczysławowi Borucie-Spiechowiczowi, legendarnemu dowódcy Wojsk Polskiego, legioniście, obrońcy Lwowa, uczestnikowi wojny polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 r. dowódca grup operacyjnych Bielsko i Boruta. Dowódca I Korpusu Pancerno-Motorowego w Szkocji (1943–1945). W latach 70-tych był jedną z głównych postaci niezależnego ruchu patriotycznego.


NAKŁAD WYCZERPANY 

 

 
oszczecinie_1.JPGŁyczywek Roman, O Szczecinie i nie tylko...,
Szczecin 2004, wyd. I, ss. 255, il., ISBN 83–89341–12–3

Zbiór artykułów adwokata, publicysty, pierwszego radcy prawnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie w 1945 r., współpracownika pierwszego polskiego prezydenta miasta Piotra Zaremby. Opracowanie obejmuje 68 artykułów ukazujących się w różnych czasopismach od marca 1945 r. do początków 1949 r.

 
NAKŁAD WYCZERPANY

 

pomorze_militarne_1.JPGPomorze militarne XII–XXI w., cz. I, pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Edwarda Rymara,
Szczecin 2004, wyd. I, ss. 293, il., ISBN 83–89341–13–1

Materiały z sesji naukowej z 2003 r. organizowanej przez Szczecińskie Towarzystwo "Pogranicze", Uniwersytet Szczeciński i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Referaty odnoszą się do stanu badań oraz dziejów militarnych Pomorza Zachodniego na przestrzeni wieków.

 Cena: 22 zł

 

 

studia_1.JPGStudia archiwalne, historyczne, politologiczne, pod red. A. Czubińskiego i Jana Macholaka,
Szczecin 2004, wyd. II, ss. 487, il., ISBN 83–89115–14–X

Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Kazimierzowi Kozłowskiemu w 60-lecie urodzin. Treść artykułów usystematyzowano w kilku blokach tematycznych: archiwistyka, historia, politologia i eseje historyczne. Autorami są znani naukowcy z licznych ośrodków akademickich w Polsce.

 Cena: 35 zł

 
 

zydzi_szczecinscy_1.JPGŻydzi szczecińscy. Tradycja i współczesność, pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Janusza Mieczkowskiego,
Szczecin 2004, ss. 185, il., ISBN 83–89341–09–03

Materiały z sesji naukowej z czerwca 2003 r. organizowanej przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Szczeciński, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Oddział w Szczecinie, Centrum Doradztwa i Doskonalenia w Szczecinie oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie. Książka zawiera referaty i informacje do dziejów społeczności żydowskiej w Szczecinie w XIX i XX w.

 

Cena: 30 zł

 
 

Kronika_2002_bibl_1.jpg"Kronika Szczecina 2002", Suplement,
Szczecin 2003, ss. 182, ISBN 83–89341–02–6

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony historii i
współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności
Rady i Zarządu Miasta, osobne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom Szczecina, bieżącym wydarzeniom, uzupełnione bibliografią.

 

Cena: 16 zł

 

SIA_17_1.jpg"Szczeciński Informator Archiwalny", Nr 17,
Szczecin 2003, ss. 194, ISBN 83–89341–05–0

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące w szczególności pomorskie źródła archiwalne. Rocznik nr 17 poświęcony został pamięci znanego archiwisty szczecińskiego dr. Bogdana Frankiewicza, zmarłego w 2003 roku.
 

Cena: 12 zł

 

Osadnictwo_cz2_1.jpgOsadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim. Mity i Rzeczywistość. Część II, pod red. Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 2003, wyd. I, ss. 184, ISBN 83–89341–04–2

Druga część materiałów posesyjnych poświęconych osadnictwu polskiemu na Pomorzu Zachodnim.

 

 

 

 

 

Osadnictwo_cz2_1.jpgOsadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim. Mity i Rzeczywistość. Część II, pod red. Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 2003, wyd. I, ss. 184, ISBN 83

Druga część materiałó

 

 NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

protestanci_1.jpgProtestanci i katolicy pomorscy wobec hitleryzmu i stalinizmu, pod red. Norberta Buske i Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 2003, wyd. I, ss. 180, ISBN 83–89341–07–7

Drukowane materiały z sesji naukowej poświęconej katolikom i protestantom na Pomorzu w okresie hitlerowskim i w czasach stalinowskich.

 

 Cena: 25 zł

 

 

Trzy_relacje.jpgRymar Edward, Trzy relacje o wojnie pomorsko–brandenburskiej z lat 1478–1479,
Szczecin 2003, wyd. I, ss. 53, ISBN 83–89341–06–9

Trzy źródła z wojny pomorsko-brandenburskiej z lat 1478–1479.

 

 

 
Cena: 15 zł

 

SIA_16_1.jpg"Szczeciński Informator Archiwalny Nr 16. Wydanie specjalne",
Szczecin 2002, ss. 126, ISBN 83–86992–90–5

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące w szczególności pomorskie źródła archiwalne.

 

 Cena: 12 zł

 


Osadnictwo_1.jpgOsadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim 1945–1950. Mity i rzeczywistość, pod red. Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 2002, wyd. I, ss. 175, ISBN 83–89341–00–X

Pierwsza część materiałów posesyjnych poświęconych osadnictwu polskiemu na Pomorzu Zachodnim.

 

 NAKŁAD WYCZERPANY 

 

Gut_1.jpgGut Paweł, Organizacja sądownictwa w pruskiej prowincji Pomorze w latach 1806/1808–1848/1849,
Szczecin 2002, wyd. I, ss. 249, ISBN 83–86992–96–4

Praca poświecona poświęcona funkcjonowaniu sądownictwa na Pomorzu w pierwszej połowie XIX wieku.

 

 

Cena: 30 zł

 

W_cieniu_Trzech_cz2.jpgW cieniu trzech katedr. Część II. Materiały z konferencji naukowej 22 kwietnia 1999 r.,
Szczecin 2001, wyd. I, ss. 120, ISBN 83–86–992–88–3

Materiały z konferencji poświęconej historii i odbudowie zabytków sakralnych na Pomorzu Zachodnim.

 

 NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

Kronika_2000_1.jpg"Kronika Szczecina 2000", Nr XIX,
Szczecin 2001, ss. 278, ISBN 83–86992–94–8

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony jest historii i
współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności
Rady i Zarządu Miasta, osobne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom Szczecina, bieżącym wydarzeniom, uzupełnione bibliografią.Cena: 35 zł

 

 

Modlitwy_kaszubow_1.jpgSzultka Zygmunt, Najstarsze modlitwy Kaszubów (Wybór), Dokumenty Pomorza Zachodniego, Zeszyt 3,
Szczecin 2001, wyd. I, ss. 57, ISBN 83–86992–99–9

W ramach Biblioteki Szczecińskiego Informatora Archiwalnego, zeszyt 3 poświęcono najstarszym modlitwom Kaszubów.
 

 

 
Cena: 8 zł

 

Lubinus_1.jpgStelmach Mieczysław, Eilhardus Lubinus i jego wielka mapa Księstwa Pomorskiego,
Szczecin 2001, wyd. I, ss. 69, ISBN 83–86992–89–1

Opracowanie przybliżające postać E. Lubinusa, autora mapy Księstwa Pomorskiego z 1620 r., będące uzupełnieniem do reprintu tejże mapy.


 

Cena: 10 zł

 

Zolnierz_polski_1.jpgŻołnierz polski na Pomorzu Zachodnim X–XX wiek, pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Andrzeja Wojtaszaka,
Szczecin 2001, wyd. I, ss. 362, ISBN 83–86992–76–X

Materiały z sesji naukowej poświęconej dziejom militarnym Pomorza na przestrzeni tysiąclecia.

 

 

Cena: 25 zł

 


Regiony_09_1.jpgLata transformacji ustrojowej 1989–2000 na Pomorzu Zachodnim. Regiony w dziejach Polski. Pomorze Zachodnie, Zeszyt 9, pod red. Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 2000, wyd. I, ss. 107, ISBN 83–86992–74–3

Publikowane materiały z sesji naukowych poświęconych dziejom Pomorza Zachodniego.

 

Cena: 12 zł

 

PTH_Szczecin_1.jpgMacholak Jan, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Szczecinie 1950–2000,
Szczecin 2000, wyd. I, ss. 67, ISBN 83–86992–80–8

Monografia oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego.

 

 


Cena: 15 zł

 
 
Szukala_1.jpgSzukała Maciej, Powstanie i działalność Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza w Szczecinie w latach 1824–1918,
Szczecin 2000, wyd. I, ss. 222, ISBN 83–86992–78–6

Monografia Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza z lat 1824–1918.
 

 

 

Cena: 20 zł

 

 

 

SIA_13_1.jpg"Szczeciński Informator Archiwalny", Nr 13,
Szczecin 1999, ss. 164, ISBN 83–86992–65–4

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące w szczególności pomorskie źródła archiwalne.

 

Cena: 10 zł

 

 

W_cieniu_trzech_cz1.jpgKs. Kostynowicz Roman, W cieniu trzech katedr,
Szczecin 1999, wyd. I, ss. 270, ISBN 83–86992–49–2

Zbiór artykułów diecezjalnego konserwatora zabytków ks. infułata Romana Kostynowicza poświęconych historii, odbudowie i rekonstrukcji kościołów Pomorza Zachodniego.

 

 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

Lata_1956_1.jpgLata 1956–1970 na Pomorzu Zachodnim. Oczekiwania i rzeczywistość, pod red. Henryka Komarnickiego i Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 1999, wyd. I, ss. 166, ISBN 83–86992–52–2

Materiały z sesji naukowej poświęconej przeobrażeniom lat 1956–1970 na Pomorzu Zachodnim.

 
 

Cena: 18 zł

 

Regiony_07_1.jpgLudność rodzima i polska na Pomorzu Zachodnim VIII–XX wiek.Regiony w dziejach Polski. Pomorze Zachodnie. Zeszyt 7, pod red. Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 1999, wyd. I, ss. 91, ISBN 83–86922–50–6

Publikowane materiały z sesji naukowych poświęconych dziejom Pomorza Zachodniego.

 

Cena: 10 zł

 

 

 
SIA_12_1.jpg"Szczeciński Informator Archiwalny", Nr 12,
Szczecin 1998, ss. 138, ISBN 83–86992–48–4

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące w szczególności pomorskie źródła archiwalne.

 

Cena: 10 złRoman_Wspomnienia_1.jpgRoman Józef, Wspomnienia,
Szczecin 1998, wyd. I, ss. 180, ISBN 83–86992–44–1

Kontynuacja wspomnień płk. Józefa Romana, przedwojennego oficera, działacza AK, mieszkającego w Szczecinie od 1945 r.

 

 

 ;">Cena: 10 zł

 

Pomnik_czynu_Polakow_1.jpgPomnik Czynu Polaków, pod red. Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 1998, wyd. I, ss. 48, ISBN 83–86992–36–0

Opracowanie poświęcone historii powstawania Pomnika Czynu Polaków usytuowanego na Jasnych Błoniach w Szczecinie.

Cena: 17 zł

 

Regiony_06_1.jpgSzczecińskie pogranicze, Regiony w dziejach Polski. Pomorze Zachodnie, Zeszyt 6, pod red. Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 1998, wyd. I, ss. 88, ISBN 83–86992–28–X

Publikowane materiały z sesji naukowych poświęconych dziejom Pomorza Zachodniego.

 

 
 
Cena: 10 zł

 

Zrodla_t7_1.jpgŹródła do dziejów Pomorza Zachodniego. Tom VIII. Rok 1956 w województwie szczecińskim, oprac. Kazimierz Kozłowski,
Szczecin 1998, wyd. I, ss. 213, ISSN 0867–230X

Seria wydawnicza prezentująca określone zagadnienia dotyczące dziejów Pomorza Zachodniego w świetle źródeł archiwalnych.

 

 
Cena: 20 zł

 

 

Kronika_97_1.jpg"Kronika Szczecina 1997", Nr XVI,
Szczecin 1998, ss. 288, ISBN 83–86992–34–4

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony historii i
współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności
Rady i Zarządu Miasta, osobne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom Szczecina, bieżącym wydarzeniom, uzupełnione bibliografią.

 

Cena: 15 zł

 

Wydarzenia_56_1.jpgWydarzenia polityczne 1956 roku na Pomorzu Zachodnim, pod red. Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 1997, wyd. I, ss. 142, ISBN 83–86992–22–0

Materiały z sesji naukowej na temat wydarzeń 1956 r. na Pomorzu Zachodnim.

 

 
 
Cena: 10 zł

 

SIA_11_1.jpg"Szczeciński Informator Archiwalny", Nr 11,
Szczecin 1997, ss. 198, ISBN 83–86992–27–1

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące w szczególności pomorskie źródła archiwalne.

 

 
Cena: 10 zł

 

Na_pograniczu_1.jpgKaczmarek Urszula, Na pograniczu polsko–niemieckim,
Poznań–Szczecin 1997, wyd. I, ss. 317, ISBN 83–86992–25–5

Raport z badań przeprowadzonych w 1995 roku w województwie szczecińskim nt. "Poczucie tożsamości narodowej i plany życiowe mieszkańców pograniczy".

 

 
Cena: 15 zł

 

Roman_AK_1.jpgRoman Józef, Moja działalność w AK,
Szczecin 1997, wyd. I, ss. 122, ISBN 83–86992–23–9

Wspomnienia płk. Józefa Romana, przedwojennego oficera, działacza AK, od 1945 r. związanego ze Szczecinem.

 

 

Cena: 10 zł

 

 

SIA_10_1.jpg"Szczeciński Informator Archiwalny", nr 10,
Szczecin 1996, ss. 155, ISBN 83–86992–12–3

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące w szczególności pomorskie źródła archiwalne.

 

Cena: 10 zł

 

 

Kronika_96_1.jpg"Kronika Szczecina 1996", Nr XV,
Szczecin 1996, ss. 329, ISBN 83–86992–18–2

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony historii i
współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności
Rady i Zarządu Miasta, osobne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom Szczecina, bieżącym wydarzeniom, uzupełnione bibliografią.

 
Cena: 15 zł

 

Regiony_04_1.jpgPomorze Zachodnie. 50 lat w granicach Polski, Regiony w dziejach Polski. Pomorze Zachodnie, Zeszyt 4, pod red. Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 1996, wyd. I, ss. 87, ISBN 83–86818–30–1

Publikowane materiały z sesji naukowych poświęconych dziejom Pomorza Zachodniego.

 
 

Cena: 10 zł

 

Regesty_de_1_2.jpgRegestenbuch der Urkundensammlung der Stadt Stettin 1243–1856, Erster Teil: Regesten, Zweiter Teil: Register,
Szczecin 1996, wyd. I, ss. 384, 199, ISBN 83–90–4401–3–X

Opracowanie zawiera regesty dokumentów dotyczących Szczecina z lat 1243–1858 przechowywanych w Archiwum Państwowym w Szczecinie.

 

Cena: 35 zł

 

 

Kronika_95_1.jpg"Kronika Szczecina 1995", Nr XIV,
Szczecin 1996, ss. 272, ISBN 83–86992–11–5

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony historii i
współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności
Rady i Zarządu Miasta, osobne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom Szczecina, bieżącym wydarzeniom, uzupełnione bibliografią.

  
Cena: 15 zł

 

 

SIA_10_1.jpg"Szczeciński Informator Archiwalny", Nr 9,
Szczecin 1995, ss. 165, ISBN 83–904401–6–4

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące w szczególności pomorskie źródła archiwalne.

 
 
Cena: 10 zł

 

Woj_szczecinskie_1.jpgWojewództwo szczecińskie w okresie przemian (1989–1994). Wybrane problemy,
Szczecin 1995, wyd. I, ss. 281, ISBN 83–902157–4–8

Opracowanie zwiera wybrane problemy związane z różnorodnymi sferami funkcjonowania województwa szczecińskiego w latach 1989–1995

 

 
 Cena: 18 zł

 

 

zrodla_t6_1.jpgBiałecki Tadeusz, Macholak Jan, Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego. Tom VI. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w latach 1945–1950,
Szczecin 1995, wyd. I, ss. 436, ISBN 83–85798–82–X

Seria wydawnicza prezentująca określone zagadnienia dotyczące dziejów Pomorza Zachodniego w świetle źródeł archiwalnych.

 


Cena: 15 zł

 

Kronika_94_1.jpg"Kronika Szczecina 1994"
Szczecin 1995, ss. 200, ISBN 83–904401–2–1

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony historii i
współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności
Rady i Zarządu Miasta, osobne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom Szczecina, bieżącym wydarzeniom, uzupełnione bibliografią.

 
 
Cena: 15 zł

 

Zielona_Wrona_1.jpgZielona wrona. Antologia poezji okresu stanu wojennego. Wybór, wstęp i opracowanie Danuta Dąbrowska,
Szczecin 1994, wyd. I, ss. 253, ISBN 83–85360–10–7

Wybór utworów publikowanych w wydawnictwach tzw. drugiego obiegu w latach osiemdziesiątych.

 

Cena: 18 zł

 

Dyjaczynski_1.jpgDyjaczyński Anatol, Myśmy do stepów unieśli ojczyznę,
Szczecin 1994, wyd. I, ss. 101, ISBN 83–902157–1–3

Opowieść faktograficzna o Polakach wywiezionych z Żytomierszczyzny na Ukrainie w stepy Kazachstanu w 1936 roku

 

  
Cena: 10 zł

 

SIA_09_1.jpg"Szczeciński Informator Archiwalny" nr 8
Szczecin 1993, ss. 190

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się
artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące, w szczególności pomorskie, źródła archiwalne.


Cena: 10 zł

 

 

Kronika_90_91.jpg"Kronika Szczecina 1990–1991",
Szczecin 1993, ss. 235

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony historii i
współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności
Rady i Zarządu Miasta, osobne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom Szczecina, bieżącym wydarzeniom, uzupełnione bibliografią.

 
 
Cena: 15 zł